Terkini

Monday, August 20, 2012

Pasaran Modal IslamDalam pasaran modal Islam (ICM), urus niaga pasaran dijalankan dengan cara yang tidak mendatangkan konflik dengan hati nurani umat Islam dan agama Islam. Di sini, terdapat ketegasan undang-undang Syariah supaya pasaran bebas daripada aktiviti yang dilarang oleh Islam seperti usury ( riba), perjudian (maisir) dan kesamaran (gharar).

ICM merupakan satu komponen daripada keseluruhan pasaran modal di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam menjanakan pertumbuhan ekonomi bagi negara ini. Fungsi ICM sebagai sebuah pasaran yang selari dengan pasaran modal konvensional, dan memainkan peranan sebagai pelengkap kepada sistem perbankan Islam dalam memperluas dan memperdalam pasaran kewangan Islam di Malaysia.

Ketika pasaran menjadi semakin kompleks dan canggih, ia memerlukan sokongan infrastruktur supaya sistemnya boleh beroperasi dan berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Inisiatif awal SC dalam menubuhkan sebuah Jabatan Pasaran Modal Islam (ICMD) yang berdedikasi dalam Kumpulan Urusan Strategi dan Pembangunannya adalah untuk menyediakan sokongan infrastruktur yang amat diperlukan. Mandat bagi ICMD adalah untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan termasuk membentuk dan memudahcarakan satu pelan jangka panjang bagi memperkukuh ICM di Malaysia.

Majlis Penasihat Syariah (MPS) ditubuhkan pada bulan Mei 1996 untuk menasihati Suruhanjaya mengenai perkara-perkara yang berkaitan Syariah, yang membabitkan ICM. Ahli-ahli MPS merupakan individu berkelayakan yang boleh memberikan pandangan mengenai Syariah dan mempunyai pengalaman luas dalam pengaplikasian hukum Syariah, terutama dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam.

Hari ini, ada pelbagai produk pasaran modal untuk orang Islam yang hanya mahu melabur dan berurus niaga dalam ICM. Produk-produk tersebut termasuk dalam senarai sekuriti patuh Syariah SC, sukuk , unit amanah Islam, indeks Syariah, waran (TSR), waran panggilan dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah.

No comments:

Post a Comment

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX